Wydawca treści Wydawca treści

Wyniki monitoringu lasów HCVF

Lasy HCVF to lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests).Obowiązek wyznaczenia takich lasów wynika z posiadanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie certyfikatu FSC (Forest Stewardship Council), który potwierdza,iż w lasach RDLP w Krakowie produkcja i pozyskiwanie drewna odbywa się przy jednoczesnym zachowaniu tych lasów żywotności oraz bogactwa bioróżnorodności.

Lasy HCVF to lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests).Obowiązek wyznaczenia takich lasów wynika z posiadanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie certyfikatu FSC (Forest Stewardship Council), który potwierdza,iż w lasach RDLP w Krakowie produkcja i pozyskiwanie drewna odbywa się przy jednoczesnym zachowaniu tych lasów żywotności oraz bogactwa bioróżnorodności.

Na terenach Nadleśnictwa Brzesko w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych zidentyfikowano lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests). Identyfikacji obszarów stanowiących lasy HCVF dokonano na podstawie „Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" dla poszczególnych kategorii:

HCVF 1. -  Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych
HCVF 1.1. - Obszary chronione
HCVF 1.2. - Ostoje zagrożonych i ginących gatunków
HCVF 3. - Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
HCVF 3.2. - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy
HCVF 4. - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
HCVF 4.1. - Lasy wodochronne
HCVF 4.2. - Lasy glebochronne
HCVF 6. - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Leśnicy co rok dokonują przeglądu stanu tych lasów.Prowadzony przez leśniczych monitoring wskazuje na to, czy stan lasów o szczególnych walorach przyrodniczych nie pogorszył się,czy nie zaistniały zjawiska mogące w istotny sposób wpłynąć na cel i przedmiot ochrony.

Wyniki rocznego monitoringu drzewostanów HCVF w nadleśnictwie zamieszczono poniżej.

 
Wszystkich zainteresowanych informujemy, że uwagi oraz własne propozycje dotyczące tworzenia nowych obszarów HCVF, a także opinie dotyczące wyznaczonych obszarów można zgłaszać do Nadleśnictwa Brzesko na adres: brzesko@krakow.lasy.gov.pl

Rozmieszczenie lasów HCVF prezentują załączone poniżej mapy.