Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona i restytucja cisa pospolitego

Celem programu jest zabezpieczenie puli genowej cisa pospolitego, zabezpieczenie i ochrona miejsc naturalnego występowania cisa pospolitego oraz reintrodukcja cisa pospolitego w miejsca zapewniające optimum ekologiczne dla gatunku.

Do końca 2014 roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, jako Beneficjent Wiodący realizować będzie projekt pn. "Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP Kraków", objęty Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych; działanie 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Projekt współfinansowany jest także przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
       Realizacja projektu ma na celu podjęcie kompleksowych i wielopłaszczyznowych działań, których efektem będzie ochrona istniejących skupisk cisa pospolitego (Taxus baccata L.) oraz jego rozmnożenie, jak i zabezpieczenie złożonej puli genowej na terenie Małopolski. Pozwoli to na jego restytucję na siedliska przyrodnicze, w których gatunek ten naturalnie występował, wpływając na stabilność, różnorodność biologiczną oraz trwałość ekosystemów leśnych.
Wyprodukowany generatywnie materiał sadzeniowy zostanie wprowadzony na powierzchnie wytypowane przez nadleśnictwa, w tym Nadleśnictwo Brzesko biorące udział w projekcie.
 
       Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie pod adresem: www.krakow.lasy.gov.pl.