Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacenie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie) z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew lasotwórczych, produkcje materiału sadzeniowego na szkółkach, zakładanie upraw leśnych i ich pielęgnacja oraz ochrona upraw i drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych takich jak: gleboznawstwo, botanika, klimatologia, fizjologia roślin. W pracach badawczych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego przyszłego lasu do siedliska.
Dzięki takiemu postępowaniu las jest bardziej odporny na zagrożenia. W praktyce leśnej kładzie się duży nacisk na naturalne odnowienie lasu, w innych przypadkach las jest sadzony przez leśników.
Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Maja one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w  składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Końcowym elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby było możliwe odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

W Nadleśnictwie Brzesko odnowienie obejmuje rocznie ok. 45 ha; bierzemy również udział w Krajowym Programie Zwiększania Lesistości poprzez udzielenie pomocy w sporządzaniu planów zalesieniowych dla prywatnych właścicieli gruntów rolnych. Odnowienia dzielimy na sztuczne, czyli sadzenie lub wysiew nasion przez człowieka oraz naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub jego sąsiedztwie. Dla dobrego wykorzystania lat nasiennych wykonuje się prace polegające na spulchnianiu gleby pod okapem drzewostanu oraz rozluźnieniu drzew tak aby do dna lasu dochodziła odpowiednia ilość światła.

Corocznie Nadleśnictwo pielęgnuje ok. 180 ha gleby w uprawach leśnych. Polega to na wykaszaniu chwastów wokół sadzonek. Prowadzi się równocześnie cięcia pielęgnacyjne, które w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą inna nazwę: czyszczenia wczesne w uprawach, czyszczenia późne w okresie młodnika, trzebieże wczesne w okresie dojrzewania oraz trzebieże późne w okresie dojrzałości drzewostanu.
Czyszczenia wczesne wykonujemy corocznie na powierzchni 37 ha, czyszczenia późne na 88 ha a trzebieże na 376 ha.
Nadleśnictwo prowadzi również przebudowę drzewostanów sosnowych, wprowadzając na gniazdach zupełnych dęba i buka.

Materiały do pobrania