Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacja buka i dęba. Przeciętny wiek lasów to 76 lat a przeciętna zasobność 334 m³/ha.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacenie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie) z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew lasotwórczych, produkcje materiału sadzeniowego na szkółkach, zakładanie upraw leśnych i ich pielęgnacja oraz ochrona upraw i drzewostanów.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwala leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w nadleśnictwie prowadzona jest w oparciu o Plan Urządzenia Lasu (PUL). Zgodnie z Ustawą o lasach podlega on zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Certyfikaty

Certyfikacja lasów prowadzona jest na podstawie niezależnych auditów prowadzonych według standardów odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, w skład której wchodzi Nadleśnictwo Brzesko posiada certyfikaty: FSC i PEFC.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Brzesko znajdują się lasy prywatne z terenu powiatów: bocheńskiego, wielickiego, brzeskiego i tarnowskiego. Starostwo Powiatowe w Bochni i Wieliczce powierzyło Nadleśnictwu Brzesko pełnienie nadzoru nad lasami niepaństwowymi.