Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Na terenie Nadleśnictwa Brzesko znajduje się szesnaście obwodów łowieckich:    

 • polne:  Jedność, Basior, Rogacz, Dunajec Melsztyn, Hubertus, Modrzew, Łoś, Szarak, Cietrzew, Sokół, Las, Batalion, Bór Oświęcim
 • leśne: Knieja, Ryś. 

Terytorialny zasięg Nadleśnictwa Brzesko wchodzi w skład  II Łowieckiego Regionu Hodowlanego zwanego „Niepołomickim". Gospodarka łowiecka prowadzona jest według wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego ustalanego zawsze na 10 lat (obecnie na okres 01.04.2007 - 31.03.2017) i opracowanego  zgodnie z:

 • Ustawą prawo łowieckie z dnia 13.10.1995 r.
 • Ramowymi zasadami gospodarowania populacjami zwierząt łownych z 26.08.1997 r.
 • Ramowymi wytycznymi w sprawie łowieckiego zagospodarowania rejonów hodowlanych z 21.10.1997 r.
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12.11.2002 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4.12.2002r. w sprawie kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.

Do podstawowych działań w zakresie gospodarki należy:

 • ustalenie rzeczywistych stanów zwierzyny płowej na terenie obwodu
 • zatwierdzanie łowieckich planów hodowlanych w oparciu o ustalone stany zwierzyny
 • dostosowanie ilości zwierzyny do możliwości wyżywieniowej siedliska
 • przestrzeganie realizacji założonych planów odstrzału
 • prowadzenie gospodarki łowieckiej w sposób zapewniający regulację liczebności zwierzyny płowej i kształtowanie właściwej struktury wiekowej i płciowej.