Wydawca treści Wydawca treści

Mała retencja górska

Nadleśnictwo Brzesko jako jedno z 55 nadleśnictw południowej Polski realizuje projekt „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”.

Założenia tego projektu wpisują się w cele III osi Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (środki Funduszu Spójności). W ramach tego przedsięwzięcia w roku 2013 przebudowano dwa zbiorniki położone na terenie Nadleśnictwa: jeden położony  jest w leśnictwie Chrostowa, o powierzchni 0,20 ha i pojemności 3712 m3  a drugi w leśnictwie Kopaliny, o powierzchni 0,18 ha i pojemności 4232 m3.

Zmagazynowanie w zbiornikach blisko 11000 m3 wody w znacznym stopniu zmniejszy niszczące działanie wód wezbraniowych oraz będzie przeciwdziałać suszy w niżej położonych obszarach leśnych.

W 2014 r. został zrealizowany przez Nadleśnictwo ostatni etap projektu: budowa zbiornika o powierzchni 0,13 ha i pojemności 3000 m3 w leśnictwie Kopaliny.

W efekcie wykonania i przebudowy trzech zbiorników magazynujących wodę nastąpi poprawa warunków bytowania i rozrodu ryb, ptaków, płazów oraz gadów, jak również spowoduje polepszenie warunków wilgotnościowych przyległego terenu, stwarzając  możliwość lepszego rozwoju szaty roślinnej.