Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt strefy produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania  turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, nadzoruje realizację zadań związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (w zakresie powierzonym przez starostów), a także przygotowuje i obsługuje merytorycznie narady nadleśniczego z kierownikami działów i leśniczymi.

Leśnictwa podstawowa jednostka terenowa w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez inżyniera nadzoru, który kontroluje prawidłowość wykonania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji. Powadzi ponadto rejestr skarg i wniosków.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych. Kieruje działem finansowo-księgowym.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzaniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktur, transportem i jego ewidencją. Działem tym kieruje sekretarz, który również wykonuje zadania rzecznika prasowego i redaktora BIP nadleśnictwa.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu, prowadzi całokształt spraw pracowniczych, obsługi socjalnej oraz spraw związanych z zamówieniami publicznymi.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Komórka ta realizuje również zadania obronne i prowadzi kancelarię tajną nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowią strażnicy, bezpośrednio podlegli komendantowi posterunku.

***

Leśnictwo Kopaliny

Na pogórzu między Bochnią i Nowym Wiśniczem leży gros lasów leśnictwa. Kompleks Gródek o ciekawym ukształtowaniu terenu stanowią w przewadze cieniste jedliny. W dnie doliny zlokalizowano  zbiornik retencyjny otoczony zboczami pagórków. Uroczysko Kopaliny dawna własność Padlewskich      z jodłą, sosną i spontanicznie odnawiającymi się drzewostanami bukowymi. Otoczenie leśnictwa jest mocno zurbanizowane – w widoku na południe zamek w Wiśniczu z wieżą Bony.

Leśnictwo Chrostowa

Leśnictwo Chrostowa stanowią dwa duże kompleksy leśne. Pierwszy z nich - Chrostowa Dąbrowica, położony w górnej części zlewni Raby i Stradomki o zróżnicowanej fizjografii terenu, o drzewostanach  z udziałem sosny, jodły, buka, dęba i modrzewia. W uroczysku Chrostowa Góra chronione grodzisko stożkowe z okresu średniowiecza.
Drugi większy kompleks to Uroczysko Kolanów z przewagą drzewostanów średnich klas wieku mocno wyeksploatowane w okresie II wojny światowej. Personel leśnictwa jest zaangażowany w sferę edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży.

Leśnictwo Żegocina

Lasy leśnictwa zajmują zachodnią część równoleżnikowego pasma Łopusza z mało wybitnym wzniesieniem Górczyna, na skraju północnego zasięgu Beskidu Wyspowego, opadające stromo do Rozdziela i Żegociny. W drzewostanie dominują dwa gatunki regla dolnego buk i jodła. O te wzgórza 29.05.2002 r. skryte w oparach mgły rozbiła się awionetka Piper z 4 osobami na pokładzie.
Pozostała część leśnictwa to lasy mieszane ulokowane na pogórzu z istotnym udziałem sosny wprowadzonej ręką człowieka. W uroczysku Bukowiec chroniony „Kamień Grzyb" – skała o kształcie grzyba znacznych rozmiarów.

Leśnictwo Kamionna

Teren leśnictwa to w znakomitej części północne zbocze malowniczej góry o trzech wierzchołkach i trzech nazwach (Makowica, Jeziernik, Patria ). Strome, bogate w źródła i potoki stoki porasta głównie buk i jodła. Pierwotny las (około 64 ha) chroni rezerwat przyrody. Wiosną w buczynie zakwita łanowo żywiec gruczołowaty.

Leśnictwo Jodłówka

Jedyne leśnictwo o charakterze nizinnym, z drzewostanem w przewadze sosnowym. Na części jest realizowane dostosowanie składu gatunkowego do wymagań siedliska tj. wzbogacenie gatunkowe drzewostanów o uproszczonej strukturze gatunkowej.
Bezpośrednie sąsiedztwo Brzeska i Szczepanowa powoduje, że prowadzenie gospodarki leśnej odbywa się w warunkach znacznej urbanizacji otoczenia.

Leśnictwo Okocim

Lasy leśnictwa stanowią bogate drzewostany wielogatunkowe z przewagą sosny, buka, dęba w większych kompleksach: Okocim Górny, Dolny Las, Przygórze oraz kilkunastu małych uroczyskach rozsianych wśród gęstej zabudowy okolicznych wsi.
Ludność miasta Brzeska i okolic często preferuje wypoczynek w okocimskim lesie.
W leśnictwie znajdują się cenne dla nasiennictwa i genetyki drzewa jesiona i modrzewia oraz uprawy buka pochodzące  z wartościowych drzewostanów.

Leśnictwo Melsztyn

Leśnictwo rozrzucone na przestrzeni kilkunastu kilometrów na zachód od doliny Dunajca. Występują tu lasy w kompleksach silne rozproszonych. Rudka, Wielka Wieś, Grabno, Charzewice, Zeliny, Bukowiec to zaledwie kilka z nich o największej  powierzchni. Skład gatunkowy drzewostanów urozmaiconych - z przewagą buka i jodły oraz całej palety gatunków właściwych dla grądów. Dobrze są zachowane przypotokowe łęgi. Rezerwat chroni grądy z roślinnością ciepłolubną. Nad doliną Dunajca górują ruiny zamku rodu Leliwitów.