Asset Publisher Asset Publisher

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w nadleśnictwie prowadzona jest w oparciu o Plan Urządzenia Lasu (PUL). Zgodnie z Ustawą o lasach podlega on zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw środowiska.

PUL sporządzany jest przez specjalistyczne jednostki wykonawstwa urządzeniowego spoza Lasów Państwowych (państwowe lub prywatne) na okres 10 lat. Zawiera analizę gospodarki leśnej w minionym okresie (ostatnie 10 lat), opis lasów i gruntów według gatunków drzew w drzewostanie, klas wieku, klas bonitacji drzewostanów oraz funkcji lasów, program ochrony przyrody, a także określa zadania na przyszłe 10-lecie (w szczególności dotyczące  ilości przewidzianego do pozyskania drewna, zalesień i odnowień, pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki łowieckiej).

W Nadleśnictwie Brzesko obowiązuje Plan Urządzania Lasu sporządzony na lata 2014 - 2023.
Wybrane treści z Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Brzesko oraz na temat prac przy tworzeniu nowego planu zawarte są w Biuletynie Informacji Publicznej.