Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Natura 2000

Natura 2000 to europejski program ochrony przyrody, do realizacji którego zobowiązane są wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Obszary Natura 2000 nie są obszarami ściśle chronionymi. Dopuszcza się na nich określone formy gospodarowania, pod warunkiem, że nie powoduje to pogorszenia stanu chronionych siedlisk lub populacji chronionych gatunków.

Mając na uwadze zachowanie szczególnie cennych i zagrożonych wyginięciem składników lokalnych biocenoz oraz zachowanie różnorodności biologicznej danego regionu biogeograficznego, obejmuje się go ochroną w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (art. 26 ustawy z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody).

Siec obszarów Natura 2000 obejmuje:

  • Obszary Specjalnej Ochrony (OSO) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady w sprawie ochrony dzikich ptaków, dla ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w granicach którego ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.
  • Specjalne Obszary Ochrony (SOO) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Siedliskowej w celu trwałej ochrony siedlisk w przyrodniczych albo populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt, albo w celu odtworzenia właściwego stanu siedlisk lub stanu tych populacji. Wyznaczenie obszaru Natura 2000, zmiana jego granic lub likwidacja następuje w drodze Rozporządzenia Ministra Środowiska.

Na terenie Nadleśnictwa występują dwa Specjalne Obszary Ochrony:

  1. PLH120048 pod nazwa Nowy Wiśnicz – jest to ostoja nietoperza; położony jest na Pogórzu Wiśnickim. Cały obszar o pow. 325,68 ha leży w granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa, ale na gruntach Lasów Państwowych wyłącznie 0,74 ha. Cała ostoja znajduje się na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego. Obszar obejmuje kolonię rozrodczą podkowca małego i nocka orzęsionego na zamku z Nowym Wiśniczu oraz obszar żerowania tych kolonii.
  2. PLH120089 pod nazwą Tarnawka – powierzchnia obszaru wynosi 139,95 ha z tego na gruntach Lasów Państwowych wyłącznie 0,61 ha. Obszar obejmuje fragmenty podgórskich dolin rzecznych w zlewni potoku Tarnawka i jej dopływów. To jedne z ostatnich nieuregulowanych bądź nieznacznie przekształconych fragmentów koryt rzek i potoków z zachowanymi wyspami, odsypami i skarpami, progami i nawisami skalnymi.