Rezerwaty przyrody

Jedną z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce są rezerwaty przyrody. Na terenie Nadleśnictwa zostały utworzone 4 rezerwaty przyrody, w tym 1 leśny, 2 florystyczne oraz 1 przyrody nieożywionej.

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzone są ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe terenów, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Od 2006 roku parki krajobrazowe tworzone są na drodze uchwały sejmiku województwa.

Obszary chronionego krajobrazu

Według ustawy o ochronie przyrody obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa.

Obszary Natura 2000

Natura 2000 to europejski program ochrony przyrody, do realizacji którego zobowiązane są wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Obszary Natura 2000 nie są obszarami ściśle chronionymi. Dopuszcza się na nich określone formy gospodarowania, pod warunkiem, że nie powoduje to pogorszenia stanu chronionych siedlisk lub populacji chronionych gatunków.

Pomniki przyrody

Twórcą pojęcia „pomnik przyrody” jest niemiecki przyrodnik, podróżnik i geograf Alexander von Humboldt. Początek konserwatorskiego kierunku w ochronie przyrody datuje się na przełom XVIII i XIX wieku.

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mające znaczenie, ze względu na zachowanie unikatowych zasobów genowych i typów środowisk.

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin i zwierząt, a w szczególności gatunków rzadkich lub zagrożonych wyginięciem, jak też zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej (zgodnie z art. 46 Ustawy o ochronie przyrody).

Lasy HCVF

Lasy HCVF to lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests).Obowiązek wyznaczenia takich lasów wynika z posiadanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie certyfikatu FSC (Forest Stewardship Council), który potwierdza,iż w lasach RDLP w Krakowie produkcja i pozyskiwanie drewna odbywa się przy jednoczesnym zachowaniu tych lasów żywotności oraz bogactwa bioróżnorodności.