Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Twórcą pojęcia „pomnik przyrody” jest niemiecki przyrodnik, podróżnik i geograf Alexander von Humboldt. Początek konserwatorskiego kierunku w ochronie przyrody datuje się na przełom XVIII i XIX wieku.

Pomniki przyrody to forma ochrony indywidualnej, która zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody (art.40) obejmuje pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi się wśród  innych tworów.
Zaliczamy do nich sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków roślinnych lub obcych, grupy drzew, aleje, źródła, wodospady, głazy  narzutowe, skałki i inne.
Na gruntach naszego Nadleśnictwa znajduje się 8 pomników przyrody w tym 6 pomników przyrody ożywionej oraz 2 pomniki przyrody nieożywionej.