Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty przyrody

Jedną z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce są rezerwaty przyrody. Na terenie Nadleśnictwa zostały utworzone 4 rezerwaty przyrody, w tym 1 leśny, 2 florystyczne oraz 1 przyrody nieożywionej.

Rezerwat „Bukowiec"

Rok utworzenia: 1959
Powierzchnia: 5,53 ha
Leśnictwo: Melsztyn

Rezerwat florystyczny o statusie rezerwatu częściowego. Położony jest w miejscowości Tymowa, w gminie Czchów, na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego. Kompleks leśny, na terenie którego znajduje się rezerwat, leży w południowo-wschodniej części Pogórza Wiśnickiego, w paśmie wzniesień: Dominiczna Góra (468 m n.p.m.), Piekarska Góra (500 m n.p.m.), Góra Szpilówka (512 m n.p.m.), Góra Bukowiec (494 m n.p.m.), której północny stok przyszczytowej partii zajmuje rezerwat. Celem powołania rezerwatu jest ochrona naturalnych fragmentów buczyny karpackiej oraz stanowisk kwitnącego i owocującego bluszczu na krańcach wschodniego zasięgu tego gatunku.

Rezerwat „Kamień Grzyb"

Rok utworzenia: 1962
Powierzchnia: 1,51 ha
Leśnictwo: Żegocina

Rezerwat przyrody nieożywionej, położony na gruntach wsi Połom Duży, gmina Nowy Wiśnicz na Pogórzu Wiśnickim między rzeką Rabą, a Dunajcem na północno-wschodnim stoku wzgórza Bukowiec (389 m n.p.m.). Jest rezerwatem o statucie rezerwatu częściowego. Został utworzony w celu zachowania naturalnego fragmentu buczyny karpackiej na Pogórzu Karpackim oraz w celu zachowania ze względów naukowych i turystycznych interesującej formy skalnej z piaskowca istebniańskiego o osobliwym kształcie grzyba, który ma wysokość 7 m, obwód czapy 26 m, a obwód trzona 17 m. Obok skalnego grzyba leży duża, trójkątna płyta kamienna, której kształt wskazuje na to, iż niegdyś stanowiła jednolitą całość z grzybem. Na płycie i czapie można odczytać kilka wyrytych łacińskich imion i dat. Prawdopodobnie są to imiona zakonników z położonego niegdyś w Nowym Wiśniczu klasztoru Ojców Karmelitów.

Rezerwat „Kamionna"

Rok utworzenia: 1997
Powierzchnia: 64,04 ha
Leśnictwo: Kamionna

Rezerwat leśny, położony na terenie wsi Kamionna i Bełdno w gminie Trzciana, na północnym zboczu masywu Kamionnej (805 m n.p.m.). Celem utworzenia rezerwatu jest ochrona dobrze wykształconych zespołów leśnych buczyny i jedliny o naturalnym charakterze, typowych dla szaty leśnej Beskidów oraz stanowisk rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Rezerwat „Panieńska Góra"

Rok utworzenia: 2003
Powierzchnia: 63,23 ha
Leśnictwo: Melsztyn

Rezerwat florystyczny położony na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego. Celem utworzenie rezerwatu jest ochrona stanowisk dwu rzadkich w Polsce gatunków storczyków: storczyka bladego i storczyka purpurowego oraz innych występujących tu roślin kserotermicznych. W obrębie rezerwatu znajdują się resztki ruin średniowiecznego zamczyska zwanego również "Trzewlin" wpisanego do rejestru zabytków w 2004 roku.