Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mające znaczenie, ze względu na zachowanie unikatowych zasobów genowych i typów środowisk.

Zgodnie z art. 42 Ustawy o ochronie przyrody do użytków ekologicznych można zaliczać: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów , bagna, torfowiska, wydmy, starorzecza.
Na terenie Nadleśnictwa mamy dwa użytki ekologiczne - bagna na torfie niskim, o wspólnej nazwie „Jasień". Głównym celem ochrony użytków ekologicznych realizowanym przez nasze nadleśnictwo jest zachowanie istniejących stanowisk wodnych.